AKO Power N 1200 - kies:372881 lichtnetapparaat, 230V